Wednesday, March 21, 2018

TAP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 561


SƠN TRUNG
Chủ biên

Tạ Tỵ, Khăn choàng (bột màu), 1956
S 561

Ngày 17 tháng 3 năm 2018